ដូចលោកខឹម វាសនា ថាមែនទេ? ពេលនេះជប៉ុន កំពុងជម្លៀសពលរដ្ឋជាង ៧លាននាក់ គេចពីព្យុះ និងទឹកជំនន់ ទៅរក…(មានវីដេអូ)

ដូចលោកខឹម វាសនា ថាមែនទេ? ពេលនេះជប៉ុន កំពុងជម្លៀសពលរដ្ឋជាង ៧លាននាក់ គេចពីព្យុះ និងទឹកជំនន់ ទៅរក…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *