ប្តឹងដល់! សេង សុ​ឃី​ម ថា មាស នី​តា នៅ​តែ​មិន​ទាន់​ទទួលស្គាល់​កំហុស ខណៈ​បណ្តឹង​ចូល​ដល់​ដៃ​តុលាការហើយ

ប្តឹងដល់! សេង សុ​ឃី​ម ថា មាស នី​តា នៅ​តែ​មិន​ទាន់​ទទួលស្គាល់​កំហុស ខណៈ​បណ្តឹង​ចូល​ដល់​ដៃ​តុលាការហើយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *