លោក ផន ផល្លា រៀបរាប់លម្អិតពីទារកដែលត្រូវឡានបុកមនុស្ស៣នាក់​បង់លុយ២​៥០០ដុល្លារ

លោក ផន ផល្លា រៀបរាប់លម្អិតពីទារកដែលត្រូវឡានបុកមនុស្ស៣នាក់​បង់លុយ២​៥០០ដុល្លារ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *