ពលរដ្ឋ​ ប្តឹ..ង លោក មេភូមិ យកដីទំនប់ បឹងសហគមន៍ លក់ចែក លុយគ្នា ជាមួយ បក្សពួក..

ពលរដ្ឋ​ ប្តឹ..ង លោក មេភូមិ យកដីទំនប់ បឹងសហគមន៍ លក់ចែក លុយគ្នា ជាមួយ បក្សពួក..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *