ពុទ្ធោអើយ! កុមារីម្នាក់ត្រូវរានទេវតាបាក់រលំសង្កត់លើ លាចាកចោលឪពុកម្តាយទាំងវ័យ

ពុទ្ធោអើយ! កុមារីម្នាក់ត្រូវរានទេវតាបាក់រលំសង្កត់លើ លាចាកចោលឪពុកម្តាយទាំងវ័យ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *