ករណីទៅ ផ្លាស់ក្របី បាត់ទាំងម្ចាស់ បាត់ទាំងម៉ូតូ ពេលនេះសមត្ថកិច្ច(មានវីដេអូ)

ករណីទៅ ផ្លាស់ក្របី បាត់ទាំងម្ចាស់ បាត់ទាំងម៉ូតូ ពេលនេះសមត្ថកិច្ច

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *