ទឹកចិត្តម្តាយ ! ទោះរវល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណា ក៏នៅឆ្លៀតធ្វើរឿងមួយតំាងព្រឹក កូនប្រុសកណ្តាល ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត …

ទឹកចិត្តម្តាយ ! ទោះរវល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណា ក៏នៅឆ្លៀតធ្វើរឿងមួយតំាងព្រឹក កូនប្រុសកណ្តាល ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *