ចេះ​តែឆ្ងល់ ​មិន​សូវឃើញ ​ផុស​រូប​ជាមួយ​គូ​ដណ្ដឹង ឌួង ឆាយ ឆ្លើយថា..​

ចេះ​តែឆ្ងល់ ​មិន​សូវឃើញ ​ផុស​រូប​ជាមួយ​គូ​ដណ្ដឹង ឌួង ឆាយ ឆ្លើយថា..​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *