ម៉ូ​លីកា​ ធ្លាក់​ដល់​ចំណុច​សូន្យ, អាណារ៉ូស ​លើក​ឡើង​ថា​​ …

ម៉ូ​លីកា​ ធ្លាក់​ដល់​ចំណុច​សូន្យ, អាណារ៉ូស ​លើក​ឡើង​ថា​​ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *