ពាក់សុទ្ធតែអាចធំ ចុងក្រោយត្រូវស្រីស្អាត២នាក់ចាប់ក្របួចឱ្យសមត្ថកិច្ចនៅមុខផ្ទះសំណាក់ ក្រោយពីបុរសនោះបាន(មានវីដេអូ)

ពាក់សុទ្ធតែអាចធំ ចុងក្រោយត្រូវស្រីស្អាត២នាក់ចាប់ក្របួចឱ្យសមត្ថកិច្ចនៅមុខផ្ទះសំណាក់ ក្រោយពីបុរសនោះបាន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *