ពុទ្ធោ! ខ្ញុង ក្រោយប្រកាស ចែកផ្លូវជាសាធារណះ និង ស្វាមី បង្ហោះសារប្លែក ផ្តាំឱ្យកូនបងមើលថែកូនប្អូន…(មានវីដេអូ)

ពុទ្ធោ! ខ្ញុង ក្រោយប្រកាស ចែកផ្លូវជាសាធារណះ និង ស្វាមី បង្ហោះសារប្លែក ផ្តាំឱ្យកូនបងមើលថែកូនប្អូន…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *