ក្រោយដឹង អ្នកឧកញ៉ា ផ្តល់ឱកាសឲ្យ ប៊ុត សីហា ធ្វើឲ្យ កញ្ញា រ៉ាប៊ី និង Kuyly ផ្ញើសារមួយទៅ សីហា ថា…(មានវីដេអូ)

ក្រោយដឹង អ្នកឧកញ៉ា ផ្តល់ឱកាសឲ្យ ប៊ុត សីហា ធ្វើឲ្យ កញ្ញា រ៉ាប៊ី និង Kuyly ផ្ញើសារមួយទៅ សីហា ថា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *