ឃើញបទនេះល្បីពេក ធ្វើឲ្យ មាស សុខសោភា ក៏ច្រៀងតាមសំឡេងឡើងផ្អែម ពីរោះដល់ថ្នាក់ ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នា…(មានវីដេអូ)

ឃើញបទនេះល្បីពេក ធ្វើឲ្យ មាស សុខសោភា ក៏ច្រៀងតាមសំឡេងឡើងផ្អែម ពីរោះដល់ថ្នាក់ ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *