កែវ រំចង់ តូចចិត្ត​ខ្លាំង ព្រោះ​គ្មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​ស៊ី​ហ្គេម ចេញ​មក​និយាយ​បែបនេះថា

កែវ រំចង់ តូចចិត្ត​ខ្លាំង ព្រោះ​គ្មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​ស៊ី​ហ្គេម ចេញ​មក​និយាយ​បែបនេះថា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *