មាស នីតា បង្ហាញវីឡាតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារ ក្រោយជោគជ័យក្នុងអាជីពសិល្ប:

មាស នីតា បង្ហាញវីឡាតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារ ក្រោយជោគជ័យក្នុងអាជីពសិល្ប:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *