ដឹងការពិតហើយ ក្រោយពីឃើញមានការចោទសួរជាច្រើន រឿងការចាកចេញរបស់លោក ភ័កត្រា ពីទ្រនំហសង្សមាស

ដឹងការពិតហើយ ក្រោយពីឃើញមានការចោទសួរជាច្រើន រឿងការចាកចេញរបស់លោក ភ័កត្រា ពីទ្រនំហសង្សមាស

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *