អាសូរណាស់ គ្រួសារ​ចំនួន​៣​អះអាង​ថា នៅ​បាត់​សមាជិក​ខ្លួន​ក្នុង​ហេតុការណ៍​ ឆេះ ​កា ស៊ី ណូ​​​ប៉ោយ​ប៉ែ​ត

អាសូរណាស់ គ្រួសារ​ចំនួន​៣​អះអាង​ថា នៅ​បាត់​សមាជិក​ខ្លួន​ក្នុង​ហេតុការណ៍​ ឆេះ ​កា ស៊ី ណូ​​​ប៉ោយ​ប៉ែ​ត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *