លេងមែនទែនហើយ​ ! ព្រោះតែឈឺចាប់ពេក ស្វាមី ជុងហ្គេច ប្រកាសថា បើចា.ប់ ជ.ន.សង្ស័យនេះបាន នឹងជូនសគុណ ១០០០$

លេងមែនទែនហើយ​ ! ព្រោះតែឈឺចាប់ពេក ស្វាមី ជុងហ្គេច ប្រកាសថា បើចា.ប់ ជ.ន.សង្ស័យនេះបាន នឹងជូនសគុណ ១០០០$

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *