ស.ម្លា.ប់​នាគ​ញី​មួយ​ក្បាល នៅ​កំពង់ស្ពឺ នាគឈ្មោល តាមយ.ក.ជី.វិ.តអ្នកភូមិ ស្លា.ប់.រ.បួ.សច្រើននាគ…មានវីដេអូ

ស.ម្លា.ប់​នាគ​ញី​មួយ​ក្បាល នៅ​កំពង់ស្ពឺ នាគឈ្មោល តាមយ.ក.ជី.វិ.តអ្នកភូមិ ស្លា.ប់.រ.បួ.សច្រើននាគ…មានវីដេអូ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *