សង្គេគណាស់ ! គាត់បានលាចាកលោកនេះបាត់ទៅហើយ ករណីឆេះ_​ភោជនីយដ្ឋាន​ មុនបាត់បង់ជីវិត គាត់ថ្ងូរ ទាំងអាសូរថា

សង្គេគណាស់ ! គាត់បានលាចាកលោកនេះបាត់ទៅហើយ ករណីឆេះ_​ភោជនីយដ្ឋាន​ មុនបាត់បង់ជីវិត គាត់ថ្ងូរ ទាំងអាសូរថា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *