កក្រើកបាត់! គ្រាន់តែ ​ឧ.​ស្រី ចាន់ថន ​ប្រកាស​ឱ្យវីឡា ស្រាប់តែ អេដមីន ជីងចក់ ពោល​ពាក្យ​ថា…​

កក្រើកបាត់! គ្រាន់តែ ​ឧ.​ស្រី ចាន់ថន ​ប្រកាស​ឱ្យវីឡា ស្រាប់តែ អេដមីន ជីងចក់ ពោល​ពាក្យ​ថា…​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *