សែនស្រណោះ ! អតីតស្វាមី បានត្រឹមយកនំខេក មកដាក់នៅមុខរូបថត ហ្គិច រួចរៀបរាប់ទំាងទឹកភ្នែកថា “ថ្ងៃនេះ

សែនស្រណោះ ! អតីតស្វាមី បានត្រឹមយកនំខេក មកដាក់នៅមុខរូបថត ហ្គិច រួចរៀបរាប់ទំាងទឹកភ្នែកថា “ថ្ងៃនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *