ផ្ទុះ​ការ​សរសើរ​ជា​ថ្មី​!! ស៊ីន​ យូប៊ីន​ បង្ហាញ​​ឥរិយាបថ ​ក្រាប​​សំពះ​​ដល់ព្រះបាត​​ ព្រះមហាក្សត្រ

ផ្ទុះ​ការ​សរសើរ​ជា​ថ្មី​!! ស៊ីន​ យូប៊ីន​ បង្ហាញ​​ឥរិយាបថ ​ក្រាប​​សំពះ​​ដល់ព្រះបាត​​ ព្រះមហាក្សត្រ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *