សម្ដេច ហ៊ុន សែន បង្ហាញ ភាពសោកសៅ ចំពោះការ បាត់ បង់បងប្រុសទី ២ ខណៈបង ទី ១ ទើបចេញពីវះកាត់

សម្ដេច ហ៊ុន សែន បង្ហាញ ភាពសោកសៅ ចំពោះការ បាត់ បង់បងប្រុសទី ២ ខណៈបង ទី ១ ទើបចេញពីវះកាត់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *