ទើសភ្នែកពេក!លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត ព្រលះចំៗទៅអ្នកទិញគ្រឿងអលង្ការគេ ជំពាក់ជិត២០មុឺនដុល្លារ រួចបែជាចោទ..

ទើសភ្នែកពេក!លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត ព្រលះចំៗទៅអ្នកទិញគ្រឿងអលង្ការគេ ជំពាក់ជិត២០មុឺនដុល្លារ រួចបែជាចោទ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *