ប្រទះឃើញផ្នូរសេ្តចស្វាស៊ុន អ៊ូខុង!! ហើយគេប៉ាន់ស្មានបានថា វាគឺជារឿងពិតដែលគេនិទានមក ហើយថែមទាំងជីកបាន

ប្រទះឃើញផ្នូរសេ្តចស្វាស៊ុន អ៊ូខុង!! ហើយគេប៉ាន់ស្មានបានថា វាគឺជារឿងពិតដែលគេនិទានមក ហើយថែមទាំងជីកបាន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *