លម្អិតករណីកក្រើកនៅកំពត ក្នុងភូមិស្រែលាវ ឃុំត្រពាំងភ្លាំង និងឃុំល្បើក ស្រុកឈូក…មានវីដេអូ

លម្អិតករណីកក្រើកនៅកំពត ក្នុងភូមិស្រែលាវ ឃុំត្រពាំងភ្លាំង និងឃុំល្បើក ស្រុកឈូក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *