បុរសម្នាក់បានសួរសំនួរទៅកាន់ កែវ សុវណ្ណច្បាស់ៗថា បងចេះដឹងច្រើនចឹង ម៉េចមិនធ្វើការនៅស្ថាប័នណា១ចឹង តបថា

បុរសម្នាក់បានសួរសំនួរទៅកាន់ កែវ សុវណ្ណច្បាស់ៗថា បងចេះដឹងច្រើនចឹង ម៉េចមិនធ្វើការនៅស្ថាប័នណា១ចឹង តបថា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *