ក្ដៅៗ ពេលនេះស.មត្ថកិ.ច្ច កំពុងចុះត្រួតពិនិត្យផលិតផលឡេយីហោ Ah Gi Leder ដែលកំពុងល្បីក្នុងហ្វេសប៊ុក(មានវីដេអូ)

ក្ដៅៗ ពេលនេះស.មត្ថកិ.ច្ច កំពុងចុះត្រួតពិនិត្យផលិតផលឡេយីហោ Ah Gi Leder ដែលកំពុងល្បីក្នុងហ្វេសប៊ុក(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *