ភ្លៀង​ដូច​ចាក់ទឹ​ក ពេល​នេះ សូម្បី​តែ​កន្លែង «ឋានព្រហ្ម» ក៏​ទប់​មិន​ជាប់​ដែរ គឺថា…(មានវីដេអូ)

ភ្លៀង​ដូច​ចាក់ទឹ​ក ពេល​នេះ សូម្បី​តែ​កន្លែង «ឋានព្រហ្ម» ក៏​ទប់​មិន​ជាប់​ដែរ គឺថា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *