អាណិតណាស់ មកដឹងប្រវត្ដិពិតលោក កែវ សុវណ្ណ ដើរពនេចរតាមផ្លូវនិងធ្លាប់ចូលផ្ទះសម្ដេចទៀត(មានវីដេអូ)

អាណិតណាស់ មកដឹងប្រវត្ដិពិតលោក កែវ សុវណ្ណ ដើរពនេចរតាមផ្លូវនិងធ្លាប់ចូលផ្ទះសម្ដេចទៀត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *