ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី ក្រោយ ​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​សន្លប់ ​រយៈពេល​៣ ម៉ោង​ ដាក់​រ៉ឺស័រ ​ចំនួន​៣ ចូលទៅ ថា(មានវីដេអូ)

ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី ក្រោយ ​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​សន្លប់ ​រយៈពេល​៣ ម៉ោង​ ដាក់​រ៉ឺស័រ ​ចំនួន​៣ ចូលទៅ ថា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *