อนุโมทนาบุญ “ธัญญ่า” เป็นสะพานบุญร่วมกัลยาณมิตร สร้างมหาเจดีย์ มูลค่าถึง 200 ล้าน

อนุโทนาบุญนางเอกสาว “ธัญญ่า ธัญญาเรศ” เป็นอีกหนึ่งดารานางเอกสาวสวย สายบุญเลยทีเดียว ซึ่งหลังจ า กเจ้าตัวได้นำรายได้ส่วนหนึ่ง จ า กการหารายได้จ า กหินนาย า และเ งิ นจ า กเพื่อนๆกัลย าณมิตรสายบุญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างมหาเจดีย์มูลค่าถึง 200 ล้าน ให้กับวัดธรรมอุทย าน จังหวัดขอนแก่น

โดย ธัญญ่า ได้ร่วมสร้างเจดีย์ที่ วัดธรรมอุทย าน จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ธัญญ่า ได้ทำสร้อยข้อมือหินนาย าขึ้นมา โดยนางเอกสาวธัญญ่าได้เผยถึงที่มาของสร้อยหินว่า สร้อยหินนี้เป็นรูปปี่เซี๊ยะ ต ามความเชื่อในศาสตร์จีน ปี่เซี๊ยะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ คนจีนสมัยก่อนจึงมักมีติดตัว ว่ากันว่ามีพลังในการกำราบสิ่งไม่ดี

ส่วนเธอนั้นเชื่อถึงพลังของหินว่า ช่วยปรับสมดุลอารมณ์เพิ่มพูนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยด้านการพักผ่อนการนอนหลับได้ดีขึ้น ทั้งนี้สร้อยข้อมือหินนาย า ทำมาจ า กหินแฟนทั่มและหินอเมทิสต์ ที่ช่วยเรื่องของการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้งนี้เจ้าตัวยืนยันไม่ใช่การจูงใจให้คนหันมางมงายแต่อย่างใด

โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจ า กหักค่าใช้จ่าย นางเอกสาวธัญญ่า จะนำเ งิ นส่วนนี้ไปสร้างพระ และมหาเจดีย์ โดยเจ้าตัวจะนำรายได้นี้ไปร่วมสมทบทุน โดยจะร่วมประดิษฐานพระประจำวัดเกิด ทั้งหมด 15 องค์ด้วยกัน พร้อมเผยว่าตอนนี้ประดิษฐานไปแล้ว 9 องค์

ทั้งนี้ใครที่ร่วมซื้อหินดังกล่าวก็จะได้บุญไปด้วย โดยโครงการนี้ก็ได้เริ่มมาหลายปีแล้ว สาวธัญญ่ากล่าวว่าเธอได้ไปบุกเบิกพื้นที่ตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม พื้นที่ในละแวกนั้นยังเป็นดินอยู่เลย ทั้งนี้ตนมองว่าตนไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีของงานนี้แต่อย่างใด ตนเพียงเป็นสะพานบุญที่ร่วมบอกต่อ เพื่อบอกบุญเพียงเท่านั้น

อานิสงส์การร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์ เป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด ดังตัวอย่างจ า กพระไตรปิฎก สุตตันตปิฎกในมังคลัตถทีปนี ว่าด้วยการบูชา ดังนี้”พระสุธาปิณฑิยเถระพระเถระรูปนี้ในชาติก่อนมีใจเลื่อมใส ได้ใส่ก้อนปูนข าวในระหว่างแผ่นอิฐ ซึ่งประชาชนกำลังก่ออิฐสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระนามว่า สิทธัตถะ ด้วยอำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านได้ไปเกิดในสวรรค์และโลกมนุษย์ถึง 94 กัปป์”

พระมหากัสสปเถระ ยังได้กล่าวถึงประวัติและผลบุญแห่งการสร้างพุทธเจดีย์ของท่านไว้ดังนี้ ในครั้งที่พระพุทธเจ้ามีนามว่าปทุมมุตตระ พระองค์ได้ปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปเถระได้ชักชวนหมู่ญาติมิตรและประชาชนให้มาร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เพื่อบูชาพระพุทธเจ้ากันเถิด ทุกคนมีจิตเลื่อมใสปิติอิ่มเอมใจจึงได้ช่วยกันสร้างเจดีย์สูงค่าเสร็จลงด้วยความเรียบร้อย เจดีย์สูงร้อยศอก สร้างปราสาทห้าร้อยศอกสูงตระหง่านจรดท้องฟ้า ทุกคนมีจิตปิติเบิกบ านในอานิสงส์ผลบุญที่ได้พากันทำไว้

เมื่อท่านจ า กไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อยู่บนย านทิพย์เทียวด้วยม้าสินธพพันตัววิมานของท่านสูงตระหง่านเจ็ดชั้น มีปราสาทหนึ่งพันองค์ ซึ่งสร้างด้วยทองคำศาลาหน้ามุขสร้างด้วยแก้วมณี ส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วสารทิศ

ทั้งยังมีอำนาจเหนือเทวดาทั้งปวง เมื่อลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในกัปป์ที่หกหมื่นในภัทรกัปป์นี้ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ครอบครองอาณาเขตไปถึง 4 ทวีป มีแก้วแหวนเ งิ นทองมากมาย ประชาชนมีความสุขสำราญเหมือนดั่งบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งท่านเป็นอย่างนี้ถึง 33 ครั้ง

ทั้งหมดเกิดจ า กผลบุญที่ได้ทำไว้จ า กการสร้างเจดีย์ และชาติสุดท้ายได้มาเกิดในสกุลพราหมณ์ที่ร่ำรวย แต่สละทรัพย์ออกบวชจ นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ผู้เลิศด้วยปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 และอภิญญา 6 การสร้างเจดีย์มีอานิสงส์มากมายเกินกว่าจะพรรณนา การได้มาซึ่งโอกาสพิเศษที่จะสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น นับเรื่องที่กระทำได้ย ากยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *